Hướng Dẫn Active JetBrains PhpStorm 10 2016.3 License Key Final

Hướng Dẫn Active JetBrains PhpStorm 10 2016.1 License Key Final

PhpStorm là phần mềm nổi tiếng và rất được phổ biến trên toàn thế giới là một PHP IDE chuyên nghiệp, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình. PhpStorm cung cấp bộ code completion thông minh, dể dàng điều hướng và kiểm tra lỗi nhanh chóng. Ứng dụng này được cải thiện theo thời gian và đội ngũ phát triển ra mắt nhiều phiên bản hơn theo nhu cầu.
Đơn giản và an toàn tùy chọn để kích hoạt IDE PHPStorm cho các phiên bản 7/8/9/10. Nó phù hợp cho tất cả các sản phẩm.

Hướng Dẫn Active JetBrains PhpStorm 10 2016.1 License Key Final

Hướng dẫn kích hoạt PHPStorm 10:
Bước 1: Mở PhpStorm lên
Bước 2: Trên màn hình chọn Help -> Register và check vào License server
Bước 3: Copy  1 trong  5 đường dẫn sau

http://idea.qinxi1992.cn
http://114.215.133.70:41017
http://jetbrains.tencent.click
http://idea.lanyus.com/
http://172.245.22.235:1017

Update ngày: 18/03/2017

http://jetbrains.tech
http://idea.imsxm.com

Update ngày: 10/06/2017

http://www.aku.vn/idea
http://mcpmcc.com:1017
http://idea.pjoc.pub
http://idea.goxz.gq/
http://v2mc.net:1017/
http://idea.ibdyr.com/

Update ngày: 02/01/2018

http://idea.iteblog.com/key.php
http://jetbrains.license.laucyun.com

Update ngày: 13/03/2018

http://idea.singee77.com
http://www.0-php.com:1017

và dán vào ô dưới License server address
Bước 4: Nhấn OK và khởi động lại PhpStorm và cảm nhận :)

Nếu không sử dụng được thì bạn chuyển sang Activation code và nhập mã code dưới đây vào

CNEKJPQZEX-eyJsaWNlbnNlSWQiOiJDTkVLSlBRWkVYIiwibGljZW5zZWVOYW1lIjoibGFuIHl1IiwiYXNzaWduZWVOYW1lIjoiIiwiYXNzaWduZWVFbWFpbCI6IiIsImxpY2Vuc2VSZXN0cmljdGlvbiI6IkZvciBlZHVjYXRpb25hbCB1c2Ugb25seSIsImNoZWNrQ29uY3VycmVudFVzZSI6ZmFsc2UsInByb2R1Y3RzIjpbeyJjb2RlIjoiQUMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTgtMDEtMzAifSx7ImNvZGUiOiJETSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOC0wMS0zMCJ9LHsiY29kZSI6IklJIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDE4LTAxLTMwIn0seyJjb2RlIjoiUlMwIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDE4LTAxLTMwIn0seyJjb2RlIjoiV1MiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTgtMDEtMzAifSx7ImNvZGUiOiJEUE4iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTgtMDEtMzAifSx7ImNvZGUiOiJSQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOC0wMS0zMCJ9LHsiY29kZSI6IlBTIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDE4LTAxLTMwIn0seyJjb2RlIjoiREMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTgtMDEtMzAifSx7ImNvZGUiOiJEQiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOC0wMS0zMCJ9LHsiY29kZSI6IlJNIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDE4LTAxLTMwIn0seyJjb2RlIjoiUEMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTgtMDEtMzAifSx7ImNvZGUiOiJDTCIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOC0wMS0zMCJ9XSwiaGFzaCI6IjUxOTU1OTMvMCIsImdyYWNlUGVyaW9kRGF5cyI6MCwiYXV0b1Byb2xvbmdhdGVkIjpmYWxzZSwiaXNBdXRvUHJvbG9uZ2F0ZWQiOmZhbHNlfQ==-QOxwjWvRwJz6vo6J6adC3CJ4ukQHosbPYZ94URUVFna/Rbew8xK/M5gP3kAaPh6ZDveFdtMR1UBoumq3eCwXtXM3U3ls5noB4LIr+QplVlCj2pK5uNq7g/feyNyQcHpSXtvhIOnXDBLOecB05DOsxzm0p7ulGGJoAInmHeb9mc0eYjqc4RPpUQfh6HSYBnvEnKMlLF5bz4KEtzmsvvgA55CwzwQ3gRitm5Q/wUT7AQCBdjmBfNUjKVQL6TSjSDPp56FUdEs4Aab8LqstA2DIMbxocO64rvytmcUeIwu8Mi5uq87KQP5AQMSMYb59Inbd+dmVfx5cJo3fRS4/5s3/Hg==-MIIEPjCCAiagAwIBAgIBBTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBMB4XDTE1MTEwMjA4MjE0OFoXDTE4MTEwMTA4MjE0OFowETEPMA0GA1UEAwwGcHJvZDN5MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxcQkq+zdxlR2mmRYBPzGbUNdMN6OaXiXzxIWtMEkrJMO/5oUfQJbLLuMSMK0QHFmaI37WShyxZcfRCidwXjot4zmNBKnlyHodDij/78TmVqFl8nOeD5+07B8VEaIu7c3E1N+e1doC6wht4I4+IEmtsPAdoaj5WCQVQbrI8KeT8M9VcBIWX7fD0fhexfg3ZRt0xqwMcXGNp3DdJHiO0rCdU+Itv7EmtnSVq9jBG1usMSFvMowR25mju2JcPFp1+I4ZI+FqgR8gyG8oiNDyNEoAbsR3lOpI7grUYSvkB/xVy/VoklPCK2h0f0GJxFjnye8NT1PAywoyl7RmiAVRE/EKwIDAQABo4GZMIGWMAkGA1UdEwQCMAAwHQYDVR0OBBYEFGEpG9oZGcfLMGNBkY7SgHiMGgTcMEgGA1UdIwRBMD+AFKOetkhnQhI2Qb1t4Lm0oFKLl/GzoRykGjAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBggkA0myxg7KDeeEwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwEwCwYDVR0PBAQDAgWgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQC9WZuYgQedSuOc5TOUSrRigMw4/+wuC5EtZBfvdl4HT/8vzMW/oUlIP4YCvA0XKyBaCJ2iX+ZCDKoPfiYXiaSiH+HxAPV6J79vvouxKrWg2XV6ShFtPLP+0gPdGq3x9R3+kJbmAm8w+FOdlWqAfJrLvpzMGNeDU14YGXiZ9bVzmIQbwrBA+c/F4tlK/DV07dsNExihqFoibnqDiVNTGombaU2dDup2gwKdL81ua8EIcGNExHe82kjF4zwfadHk3bQVvbfdAwxcDy4xBjs3L4raPLU3yenSzr/OEur1+jfOxnQSmEcMXKXgrAQ9U55gwjcOFKrgOxEdek/Sk1VfOjvS+nuM4eyEruFMfaZHzoQiuw4IqgGc45ohFH0UUyjYcuFxxDSU9lMCv8qdHKm+wnPRb0l9l5vXsCBDuhAGYD6ss+Ga+aDY6f/qXZuUCEUOH3QUNbbCUlviSz6+GiRnt1kA9N2Qachl+2yBfaqUqr8h7Z2gsx5LcIf5kYNsqJ0GavXTVyWh7PYiKX4bs354ZQLUwwa/cG++2+wNWP+HtBhVxMRNTdVhSm38AknZlD+PTAsWGu9GyLmhti2EnVwGybSD2Dxmhxk3IPCkhKAK+pl0eWYGZWG3tJ9mZ7SowcXLWDFAk0lRJnKGFMTggrWjV8GYpw5bq23VmIqqDLgkNzuoog==
Hướng Dẫn Active JetBrains PhpStorm 10 2016.1 License Key Final

Tải PhpStorm 10: https://www.jetbrains.com/phpstorm/download

Chia sẽ:

Post A Comment:

0 comments